گوسفندیه استاد داشتیم که میگفت : اگر یه چوب دستتون بگیرید و بایستید سر راه یه گله بز..
اولی از روش میپره... دومی همینطور و الی آخر.....
بعد از مدتی اگر چوب رو کنار ببرید می بینید بزهای بعدی بازم وقتی به اون نقطه میرسن میپرن بی اینکه چوبی سر راهشون باشه!!!!!!....
وقتی زنگ خورد سه نفر تو حیاط بایستید و با تعجب آسمونو نگاه کنید.. تو یه چشم به هم زدن عده ای میان دورتون جمع میشن و آسمونو نگاه میکنن بی اینکه بدونن چرا..... ولی جمع میشن...... یا پنج شش نفر دور دوتا ماشین یا یه دستفروش وبگیرید اونوقت........


چند وقت پیش شنیدم ــ اگر اشتباه نکنم ــ در ترکیه یه گله گوسفند دستجمعی خودکشی کردن!.... اولی از دره پرید پایین.. همینطور دومی...سومی و صدها گوسفند مردن!!!ـــــــــ
خدایا مپسند ! که ساده بپذیرم و چشم بسته بپویم.

/ 0 نظر / 6 بازدید