Hush

ن برایم حرف میزد و چهره ی تو

مثل پارافین ذوب می شد

............

.................

در اتاقی از آینه هر حرکتم هزار بار تکثیر میشود

و تنها یکی از هزار تصویر را با سنگ نمی توان شکست

سکوت پخش میکنند سرسام میگیرم از این 

 سکوت.. گوش کن حتی قدمهای من

بی صدا ثبت میشوند.. سمت سکوت را گوش کن 

 سمت سکوت یعنی مسیر من

...

/ 0 نظر / 23 بازدید