وقتی کوه ِ دور افتاده ای برای دور ریختن ِ فریادت نداری

و گوشه ی کر و بی چراغی برای دور ریختن هق هقت ..

 لبخند مرا بزن که شبیه ترک برداشتن است

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید