سراغتو میگیرم از دوستات ..

 

تو خبر نداری از این ارتباط !

 

اتاقم پر از هدیه هایی شده که جرات ندارم بیارم برات!

 

 

میدونی کیا دوستت دارن و

 

غرورت نمیذاره نزدیک شن ؟

 

میترسن که با اخم ِ بی رحم ِتو

 

جوابی بگیرن که کوچیک شن !

 

چرا حق نمیدی به من که بخوام

 

حتی با خیال ِ تو همخونه شم؟

 

وقتی سایه میندازن اون مژه هات روی صورتت ..

 پاک دیوونه شم!

 

 

تو میتونی با لمس ِ بازوی من یخ ِ قلبمو متلاشی کنی

 

اونقدر خوبی واسه زیبا شدن

 

نیازی نداری تلاشی کنی!

 

چقد دوست دارم که چشمات مث ِ یه دشت ِ پر از اسبای وحشیه

 

بهت دل سپردم مهم نیست که

 ته ماجرا سرنوشتم چیه ...

 

 

 

بر اساس ملودی آقای مهرداد نصرتی بعضی واژه ها رو تغییر دادیم

 

با اجرای آقای امید نادرزاده خواهید شنید

 

/ 0 نظر / 36 بازدید