پست های ارسال شده در فروردین سال 1383

وقتشه از خودت بپرسی:ثقل زمین کجاست؟؟من در کجای زمین ایستاده ام؟!؟برداشتنه اولین قدم همیشه سخته...ولی باید شروع کرد!پارسال اواخره اردیبهشت ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 11 بازدید
دلم تنگ وخیالم تنگبرایم تنگتر دنیانمیدانم چه کس امشبچنین ازرده قلبم را!صدایت میکنم اماصدایم باز میگرددنگاهت سنگ وقلبت سنگشکستی راز ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 13 بازدید