هر يك چندي يكي برآيد كه منـم ....... با نعمت و با سيم و زر آيد كه منـم
چون كارك او نظام گيـرد روزي ....... ناگه اجل از كمين برآيد كه منـم...حكيم عمر خيام.


/ 0 نظر / 6 بازدید