حرکت به قصد نوشتن حرکتی ست خلوت گزین

آیا نگارش بیان این تنهایی ست؟

آیا نگارش بدون تنهایی و تنهایی بدون نگارش ممکن است؟

آنکه مینویسد به واسطه ی واژه با تنهایی خود پیوند دوباره می بندد..

چه کسی جرات میکند در پهنه ی کویر کلام را به کار گیرد؟ کویر تنها فریاد را

پاسخگوست.. فریاد نهایی را.. در همان دم توسط سکوت احاطه شده که از آن نشانه

پدیدار خواهد شد .. چراکه هرگز کسی نمی نویسد مگر در حدود نامشخص وجود..

ادموند ژابس

/ 0 نظر / 4 بازدید