نابینایی در شبی تاریک چراغی در دست و سبویی بر

دوش در راهی می رفت ، فضولی به وی رسید و

گفت : ای نادان روز و شب پیش تو یکسان است و

روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟

نابینا بخندید و گفت که : این چراغ نه از بهر خود، که از

 برای چون تو کوردلان بی خرد است تا به من پهلو

نزنند و سبوی مرا نشکنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید