اسم ِ تو نجاتم داد ، از دامن ِ تاریکی

شب عطر ِ گــُل آوُرده ! یعنی که تـو نزدیکی!!

 

میبوسمت امشب یا می ترسم از آئـینه !؟

بی طاقته دل گرچـه این فـاصله شیرینه......

 

 

 

یکی امشب و ثبت کنه! قهرتو شکستی ! خوابم یا بیدارم!؟ چی این خوشبختی رو فردا می خواد از من بگیره؟

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید