خدایا یاریم کن تا تب ارمانهایم جوانیم را نسوزاند

خدایا مرا از شر ذربین ها برهان تا هر چیزو هر کس را همانقدر که هست باور کنم
زبانم را گستاخ تر کن تا به سوگواریه سخن حقی که در گلویم مرده ، ننشینم
به من خودداری عطا کن تا اتش خشمم گلستان بخشش باشد و سینه ام قبرستان خواهش
خدایا کمکم کن ایینه ی تو باشم نه دگران

دستم را بگیرتا هیچگاه ارزوی برگشتن ازراه رفته را نکنم
پایم را ببند که به بیراه ی خودخواهی و جهل نروم
زبانم را بدوز تا حماقت نکنم
چشمم را بگیر که جز تو نبینمو اگر در دستان من قدرت رساندن نیست... مرا از توهم توانستن بیدار کن.


امین یا رب العالمین.

/ 0 نظر / 5 بازدید