مثلث


مثلث ........... کوچه های هر دو بن بست
بمون ! قلب منم تا آخرش هست
مثلث ............ بادبون قایق من!
تو داری می ری و من می رم از دست......
 


/ 0 نظر / 11 بازدید