فتاديم
فتاديم!
بدان سان كه نخيزيم
ندانيم
ندانيم!
چه غوغاست خدايا!
نه دامي ست ، نه زنجير
همه بسته چراييم؟
چه بند ست؟ چه زنجير؟
كه برپاست خدايا؟

/ 0 نظر / 15 بازدید