میدانی در این جهان بیش از همه به چه چیز

 رشک می برم؟ به مرگ مردان و زنان بزرگ

خوشا به سعادتشان .. چه باشکوه می روند

. . . . .

بیدار شو ! خوابم نبرد...

صدای ضجه های شکافته شده را از پس

دیوارها ... از پس دیوارها.. از پس....

/ 0 نظر / 17 بازدید