به سبــزه ی نگـــاهت ، روبان ِ قلــب و بســتم
بــــا شمــع و تنـــگِ مــــاهی منتظـرت نشستم !
دوبــاره روی شــیشـه بــــــارون نشستـــه تــک تــک
خـــوشــــــرو تــر از چکــــــاوک !
عیـــــــدِ تـــو هــــم مبــــــــارک!!!!


/ 0 نظر / 8 بازدید