چقدر قشنگه!!05.gif


بدخواه كسان هيچ به مقصد نرسد.................يك بد نكند تا به خودش صد نرسد
من نيك تو خواهم و تو خواهي بد من..............تو نيك نبيني و به من بد نرسد..((خيام))/ 1 نظر / 8 بازدید