برای امروز

با لحن دخترانه ی سایه ای که مه سرخ گونه هایش هی متراکم تر میشود و تارهای پیچ در پیچ و بلند موهایش را باز میکند تا نگاهش را مخفی کند..  میگویم  

ممنونم

خیلی زیاد..

/ 0 نظر / 22 بازدید